Klasy wielorocznikowe w Szkole Montessori, dają Dzieciom szansę rozwijania umiejętności według własnego tempa,
a nie tempa narzuconego przez grupę rówieśników.

Program nauczania może być dostosowany indywidualnie do każdego ucznia. Grupa szkolna złożona z Dzieci
w różnym wieku sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń, inspiruje, zapewnia optymalny rozwój społeczny. Pierwszy etap kształcenia w szkole podstawowej to, zgodnie z podstawą programową MEN, czas na wyrównanie różnic rozwojowych - nasze klasy trzyrocznikowe sprzyjają realizacji tego założenia.

Klasy szkolne w Niepublicznej Szkole Montessori prowadzone są przez dwóch wychowawców - nauczycieli montessoriańskich. Jeden z nauczycieli mówi do dzieci wyłącznie w języku angielskim.

Nasi podopieczni są wspierani w zakresie:
  • krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
  • współpracy i komunikacji,
  • kreatywności i twórczego myślenia,
  • obywatelskości,
  • kompetencji cyfrowych,
  • umiejętności przywódczych.
Każda sala lekcyjna w Niepublicznej Szkole Międzynarodowej Akademii Montessori wyposażona jest w różne pomoce edukacyjne, które w terminologii pedagogiki montessori zwane są pomocami rozwojowymi. Wspierają one Dzieci
w całym procesie edukacyjnym prowadzonym w szkole. W klasycznej sali jest tablica i ławki, a jedynym źródłem wiedzy - nauczyciel i podręczniki. Ciężko w takich warunkach o wszechstronne podejście do nauczanych treści, a wiemy przecież, że by dotrzeć do każdego Dziecka trzeba stosować różne metody. Decyduje o tym chociażby to, jaki jest sposób nabywania umiejętności przez Dziecko. Czy jest słuchowcem, wzrokowcem, czy kinestetykiem (takiemu Dziecku
Podczas zajęć lekcyjnych w Niepublicznej Szkole Montessori, nazywanych pracą własną, Dziecko realizuje program
w indywidualny sposób. Oznacza to, że gdy posiądzie jakąś umiejętność, nie musi czekać na innych, jak ma to miejsce w tradycyjnych szkołach, tylko od razu przechodzi do nowych treści. Z drugiej strony Dziecko, które potrzebuje więcej czasu na ćwiczenia nie działa pod presją tej części klasy, która poprzez to, że umie zaczynałaby się nudzić
i przeszkadzać.

W trakcie pracy własnej prowadzonej w ramach zajęć szkoły podstawowej, Dziecko ma okazję nie tylko do indywidualnej nauki z nauczycielem, ale też może przećwiczyć daną umiejętność na kilku poziomach trudności przy użyciu pomocy dydaktycznych montessori, w które wyposażona jest każda sala.

Praca własna to też czas na rozwijanie zainteresowań. Ponieważ są to codzienne zajęcia trwające 3 godziny, uczeń ma wiele czasu na przepracowanie zadań obowiązkowych, dodatkowych oraz tych, które sam wybierze. W młodszych klasach szkoły podstawowej często są to projekty przyrodnicze w formie prezentacji do wystąpień publicznych, stworzenie quizu dla klasy czy plakatu z profesjonalnymi opisami cech osobniczych zwierząt. Warto nadmienić,
że w tym czasie Dziecko nie musi siedzieć w ławce, może wybrać sobie miejsce, gdzie będzie się uczyć. Często decyduje o tym pomoc, którą wybierze, gdyż niektóre, takie jak linie czasu czy karty liczbowe do zabawy w bank potrzebują więcej przestrzeni.

W części popołudniowej obok kontynuacji pracy własnej pojawią się także zajęcia grupowe z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęcia dodatkowe zaplanowane wg zainteresowań Dzieci.
EDUKACJA JĘZYKOWA
Pisanie - doskonalenie estetyki i tempa pisania, czytanie - doskonalenie płynności, poprawności i wyrazistości czytania, elementy literatury, poezja, gramatyka, korzystanie ze słowników, poezja.

MATEMATYKA
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie dzielenie, dzielenie liczb większych od tysiąca sposobem pisemnym, rozszerzenie zakresu liczbowego - liczby do 1 000 000, działania na ułamkach, mnożenie i dzielenie geometryczne, wprowadzenie do ułamków, geometria.

GEOMETRIA
Linie: części prostej, związki między prostymi; figury geometryczne; kąt; trójkąt i wielokąty oraz ich części; koło i jego części.

NAUKA O KOSMOSIE
Wstęp do nauki o wszechświecie, powstanie wszechświata, niebo nocą, Droga Mleczna.

BOTANIKA
Świat przyrody, budowa rośliny - części i typy korzenia, łodygi, liścia, owocu, typy blaszek liściowych.

ZOOLOGIA
Gromada, bezkręgowce (skorupiaki, pajęczaki, owady, mięczaki, gąbki), kręgowce (ryby , gady, płazy, ptaki ssaki).

CHEMIA
Podstawy teorii atomowej, podstawy teorii molekularnej, stany skupienia, zmiany fizyczne i chemiczne, pierwiastki, mieszanki i mieszaniny, okresowy układ pierwiastków (20 podstawowych pierwiastków).

EKSPERYMENTY NAUKOWE
Erupcja wulkanu, chromatyka: rozdzielanie kolorów, detekcja skrobi, ruch wody w przyrodzie, przyciąganie ziemskie, zamarzanie, osmoza, rozszerzalność temperaturowa ciał stałych, napięcie powierzchniowe wody, erozja, siła słońca, przyciąganie magnetyczne, ładunek magnetyczny, sople mineralne, parowanie, działanie soli i inne, bariera dzwieku, powstawanie „ czarnej dziury”, fale sejsmiczne, przewodniki elektryczne, objętość płuc, puls krwi i wiele innych.

GEOGRAFIA FIZYCZNA I POLITYCZNA
System słoneczny: cykl ziemi, strefy czasowe, atmosfera Ziemi, klimat, geneza wszechświata, ukształtowania geograficzne, hydrosfera i litosfera Ziemi, ciśnienie powietrza, obieg wody w przyrodzie, typy chmur, globus, mapa świata i poszczególnych kontynentów, kontynenty, państwa i ich stolice, flagi, religie świata, style życia mieszkańców
i wiele innych,

HISTORIA
Pojęcie czasu, linia życia, prezentacja własnej historii, dni tygodnia, rok i jego części, zegar, określanie pory dnia, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, wiek ziemi i wszechświata, pojęcie czasu przed naszą erą i naszej ery, linia życia Ziemi, skamieniałości, linia życia gatunku ludzkiego, podstawowe potrzeby ludzi (wprowadzenie: ubranie, żywność, bezpieczeństwo, obrona, transport, komunikacja, medycyna, religia), prehistoria: Egipcjanie, Rzymianie, Średniowiecze, Renesans, Nowożytność.

SZTUKA
Kolory podstawowe i pochodne, kolory ciepłe i zimne, linia, kształty, proporcje, światło i cień, perspektywa.

MUZYKA
Wychowanie muzyczne, kompozytorzy, percepcja muzyki, nauka o instrumentach. Dodatkowo w ramach programu Montessori odbywają się zajęcia z Kultury, Życia Codziennego i Sensoryki.
W klasach 1-3 obowiązuje ocena opisowa, dająca obraz stopnia zaawansowania Dzieci w czytaniu, pisaniu czy rozumieniu zadań. Ocena opisowa uwzględnia indywidualny poziom opanowania materiału wyżej wymienionych umiejętności przez ucznia, nie stwarzając przy tym pola do rywalizacji.

Taki podział ról rozwija umiejętność działania w zespole i uczy wzajemnego szacunku. Atmosfera przyjaźni
i współpracy pozytywnie wpływa na całościowy rozwój Dziecka. W otoczeniu Montessori każdy uczeń kroczy własną drogą rozwoju i nie musi z nikim konkurować.
W Szkole Montessori nie ma zadań domowych. Wszystkie elementy pracy Dziecka: poznanie, przećwiczenie
i sprawdzenie wiadomości odbywa się na terenie szkoły podstawowej. Wprawdzie dzień szkolny ma nieco inny układ, ale o godzinie 16 uczeń idzie do domu i może prawdziwie odpocząć, tak jak my odpoczywamy po zakończeniu swojej pracy. Wyznajemy zasadę, że miejsce na profesjonalne nauczanie i naukę jest w szkole. Dziecko musi mieć czas na beztroski odpoczynek i po prostu cieszenie się Dzieciństwem.

Z wiekiem wymagania rosną. Jednak szkoła nigdy nie przerzuca na Rodziców obowiązku douczania, tłumaczenia czy „ślęczenia” nad lekcjami. Dziecko nauczone przez nas samodzielnej pracy w domu wykonywać będzie różne projekty, analizy, rozważania z różnych dziedzin. Praca ta będzie miała charakter twórczy i sprowokuje Dziecko do wgłębienia się w zadane zagadnienia poznane podczas zajęć w szkole podstawowej.

Jesteś zainteresowany rekrutacją
do naszej szkoły?

Dołącz do naszej społeczności.


Wypełnij formularz